Inova Pro

Reference

COMTES FHT a.s.

Projekt rozvoj pre-seed aktivit v COMTES FHT (PRESEED COM) podpořený ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a inovace. Projekt s rozpočtem 35 miliónů Kč je zaměřen na komercializaci výsledků této výzkumné organizace a ochranu jejího duševního vlastnictví. Inova Pro připravovala projektovou žádost, její hlavní přílohy – studii proveditelnosti a výpočet finanční mezery a byla zodpovědná za kompletaci žádosti v české a anglické verzi. Během realizace projektu (2014 - 2015) poskytuje konzultační služby týkající se transferu technologií.

Projekt Západočeské materiálově metalurgické centrum (ZMMC), který získal veřejnou podporu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a inovace. Regionální výzkumné centrum kovových materiálů a technologií s plánovaným rozpočtem 430 miliónů Kč bude vybudováno v Dobřanech u Plzně do roku 2014. Inova Pro zajišťovala přípravu projektové žádosti, vyhotovení studie proveditelnosti a kompletaci žádosti; účastnila se též obhajoby projektu před mezinárodním panelem a negociací s Řídícím orgánem OP.

GENOMAC International, s.r.o.

Pro biotechnologickou společnost GENOMAC International Inova Pro připravila investiční projekt Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), který získal podporu v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Během realizace (2009-2010) jsme zajišťovali kompletní administraci a publicitu projektu, včetně vyhotovení žádostí o platbu.

V rámci Operační program Praha Konkurenceschopnost připravila Inova Pro pro Genomac International další investiční projekt nazvaný Systémy pro komplexní analýzu genetických dat (GENEALITY). Je zaměřen na technologickou modernizaci pracovišť analýzy DNA této největší soukromé laboratoře aplikovaného výzkumu v prediktivní molekulární onkologii v ČR a největšího poskytovatele testů DNA v ČR. V průběhu realizace projektu (2014) Inova Pro zajišťuje opět kompletní publicitu projektu a jeho administraci, včetně vyhotovení žádostí o platbu.

EFACEC

Pracovníci společnosti Inova Pro přivedli před 20 lety na český trh největší portugalský průmyslový holding EFACEC, který zde úspěšně působí v oblastech elektrických zařízení pro výrobu, přenos a rozvod elektrické energie. Významnou aktivitou Efacecu jsou intralogistické systémy - plně automatizované sklady s regálovými zakladači, vozíky AGV či RGV a dopravníkovými systémy. S Efacecem jsme spolupracovali při výstavbě největích automatizovaných skladů v ČR (Škoda Auto Mladá Boleslav) a na Slovensku (Mondi SCP Ružomberok). Společnosti Efacec poskytujeme v ČR i v zemích střední a východní Evropy marketingovou podporu.

CPN spol. s r.o.

Vyhotovení tiskových zpráv, spolupráce při založení klastru Nanomedic, příprava projektů do programu 7. Rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj.

EXIMET TRAFO, spol. s r.o.

Společnost Eximet Trafo jsme ve spolupráci s našimi zahraničními partnery úspěšně zapojili do výzkumného projektu PROFORM 6. Rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj, jeho priority Nanotechnologie a nanovědy, inteligetntní multifunkční materiály a nové výrobní procesy a zařízení, a po dobu realizace projektu (2006-2010) zajistili jeho administraci a publicitu. Vyhotovili jsme pro tuto firmu též tři rozvojové projekty do Operačního programu Podnikání a inovace Marketing, Rozvoj a ICT v podnicích, které byly úspěšně realizovány. Během realizace (2007-2010) Inova Pro zajišťovala administraci těchto projektů, včetně vyhotovení žádostí o platbu.

FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR. v.v.i.

Spolupráce na přípravě projektu Technologie přípravy nových magnetických nanočástic pro diagnostiku a terapii v onkologii (MAGNANO), který byl podpořený dotací z programu T.I.P.
Odborné poradenství týkající se vyhledávání partnerů pro spolupráci na řešení výzkumných projektů.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Spolupráce na vytvoření předmětu „Inovativní podnikání" v rámci studijního programu denního pregraduálního studia „Molekulární medicína v teorii a praxi biotechnologické společnosti".

RAIN tiskárna s.r.o.

Poradenství při realizaci projektů OPPI-ICT v podnicích a Eko-energie.

T SOLAR

Zastupujeme španělského výrobce tenkovrstvých amorfních solárních panelů v České republice a na Slovensku.

Z STUDIO, spol. s r.o.

Příprava projektové žádosti a studie proveditelnosti do programu OPPI-ICT v podnicích a poradenství při jeho realizaci a realizaci dalších dotačních projektů Z STUDIO. Analýzy

Analýzy trhu, vyhledávání partnerů pro spolupráci na českém trhu pro zahraniční zákazníky v oblastech:

  • Povrchové úpravy
  • Informační technologie v osobní přepravě
  • Informační technologie při správě budov (Facility management)
  • Výroba ručního nářadí
  • Analytické a měřicí přístroje pro laboratorní a vědecké účely
  • Síťové pasivní komponenty

Zapojení českých subjektů do mezinárodních projektů

Zapojení českých subjektů, převážně malých a středních podniků, do evropských projektů výzkumu a vývoje, například:

Akronym/typ projektu: PROFORM, IP-SME
Název: Concept for flexible and cost effective production of vehicle body-profile forming
Akronym/typ projektu: DINAMICS, IP-SME
Název: Sensor focused on water industry-testing and diagnostics of harmful substances
Akronym/typ rojektu: EUSCAN, IP-SME
Název: Technologies for screening and confirmation/identification of harmful substances
Akronym/typ projektu: ALADIN, IP-SME
Název: Collaborative cross-domain simultaneous engineering processes and realistic intelligent test case
Akronym/typ projektu: BIOMAN, IP-SME
Název: Industrial processes and a simulation of bioprocesses
Akronym/typ projektu: APOGI, IP-SME
Název: Advanced persons and goods identification system
Akronym/typ projektu: BIOCOMPACT, IP
Název: Packaging process of new biodrugs
Akronym/typ projektu: SPEAKUP, STREP
Název: Improving speech performance through multimedia on-line tool designed for cognitively disabled persons
Akronym/typ projektu: INERWELD, Collective Research Project
Název: Development of an innovative tool providing ergonomic techniques in welding operations aimed at reducing the bio-mechanical overload of the upper limbs of the welders
Akronym/typ projektu: EMPATHEE, CRAFT
Název: EMbedded Passives TecHnology for Electronics in Europe
Akronym/typ projektu: NETCHALLENGES, CRAFT
Název: Self-forming Collaborative Networks
Akronym/typ projektu: MULTIWEAVE, CRAFT
Název: Machine for Producing Multiaxial Fabric

webdesign, tvorba webových stránek | mapa webu | Powered by Nette Framework | © 2018 Inova Pro, s.r.o.